Menu
Your Cart

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye

Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde kurulmuş Nassau Dış Ticaret Limited Şirketi. (“Nassau”) tarafından aşağıdaki

açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, online alışveriş ve üyelik sözleşmesi kapsamında Nassau’nun ve Nassau’nun ilişki

içerisinde olduğu ilgili kişilerin ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Nassau

tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve

buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. Maddesi kapsamında “ilgili kişilerin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Nassau’nun meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2.

Fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde işlenebilecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu

kurumlarına, Nassau’nun işbirliği içerisinde olduğu yurtiçi/yurtdışı şirketlere, grup şirketlerine, online platformların

teknik altyapısını yürüten danışman şirketlere, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları

ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Nassau’nun meşru menfaati için zorunlu

olma” ve Nassau’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, online siteleri ve uygulamaları kullanmanız, üyelik sözleşmesi, e-bülten abonelik gibi işlemler

esnasında Nassau tarafından elektronik yöntemler ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişilerin temel hak

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Nassau’nun meşru menfaati için zorunlu olma” ve 6. Maddesinin 2.

Fıkrasında belirtilen şartlara dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a) ve b)

maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda  yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların [LINK]‘den ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru

Formu’nu doldurarak Nassau’ya iletebilirsiniz. Talebinizin Nassau’ya ulaşmasından itibaren en geç otuz gün

içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.